Klachten/Privacy reglement

Klachtenregeling

De medewerkers van Fysiotherapie Centrum Overschie doen hun werk zo goed mogelijk.
Desondanks zou er eens iets niet goed kunnen gaan, of het kan zijn dat u
ontevreden bent over de behandeling.
Wij hopen dat u dit aan meldt, zodat wij actie kunnen ondernemen. Komen we er niet uit, of bent u ontevreden over de  afhandeling, dan kunt een officiele klacht indienen.
Hiervoor zijn wij  aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap  voor Fysiotherapie. Op de website www.defysiotherapeut.com kunt u lezen hoe u van deze regeling  gebruik kunt maken. Ook ligt er een folder over dit onderwerp in de wachtkamer.

Privacy-reglement van Fysiotherapie Centrum Overschie te Rotterdam

Om uw  behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u
bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en
persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming
Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot  het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de  personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een privacyreglement van
toepassing:

 • Naast uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen
  toegang tot uw dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk,
  eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een
  geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er
  onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te
  verwijderen.
 • Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor
  uw behandeling.
 • Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor
  onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na uw schriftelijke
  toestemming, en in geanonimiseerde vorm.
 • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke
  vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft
  gegeven.
 • Na beeindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste10 jaar
  opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.
 • Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste
  manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is
  aangegeven.